Vedtægter for foreningen Slangerup Miniby 

                                          1.
Foreningens navn er Slangerup Miniby med hjemsted i Frederikssund Kommune og har til formål at opføre en modelby af Slangerup i målestoksforholdetr 1:10. Modelbyen opføres som Slangerup så ud omkring år 1900. Opførelsen af minibyen udføres ulønnet af foreningens medlemmer, der har interesse i projektet.
Arbejdet udføres i samarbejde med Lokalhistorisk Forening og kommunen.
Minibyen placeres i Slangerup og placeringen aftales mellem kommunen og Slangerup Miniby´s bestyrelse.

                                          2.
Midlerne til bygning og etablering af minibyen søges af foreningen gennem tilskud fra kommunen og bidrag fra fonde, sponsorer, erhvervsvirksomheder og private.

                                          3.
Medlemmer af Slangerup Miniby betaler et årligt foreningskontingent.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales forud for et år ad gangen. Er et medlem i restance mister medlemmet sin stemmeret på generalforsamlingen og dermed valgbarhed til bestyrelsen.

                                          4.
Foreningens bestyrelse består af min. 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i lige år og resterende medlemmer i ulige år.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen sammensættes således:

         1 Formand
         1 Næstformand
         1 Kasserer
         1 Sekretær
         1 Bestyrelsesmedlem
         2 Bestyrelsessuppleanter
         2 Revisorer

                                          5.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over de af bestyrelsen trufne beslutninger. Referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan, til løsning af specielle opgaver, nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, dog skal der altid være et bestyrelsesmedlem i udvalget.
Kontaktpersoner til Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen og fonde udpeges af Minibyens bestyrelse.

                                          6.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Generelt afholdes 2 møder om året.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.
Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indtræder den først valgte suppleant i bestyrelsen.

                                          7.
Foreningens kasserer modtager foreningens indtægter og betaler foreningens udgifter.
Kassereren fører foreningens regnskab og fremlægger et af revisorerne revideret regnskab på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

                                          8.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.
Vedtægtsændringer og almindelige foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemningen ske skriftligt, når
1 medlem eller dirigenten kræver det,

                                          9.
Generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem, suppleant eller revisor i foreningen.
Forslag fra foreningens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der ikke er fremsendt rettidigt, kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen.
Indkaldelsen skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen som brev eller, hvis aftalt med foreningens medlemmer, som e-mail.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, evt. forslag, emner og meddelelser, der vil blive behandlet på generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen er:

1.   Valg af dirigent
2.   Formanden aflægger beretning om foreningens virke i
      det forløbne år.
3.   Kassereren gennemgår det reviderede regnskab til
      godkendelse.
4.   Kassereren fremlægger forslag til budget, herunder
      kontingent.
5.   Indkomne forslag.
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7.   Valg af suppleanter.
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant.
9.   Eventuelt

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandledee sager, indføres i foreningens referat, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

                                          10.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.
Indkaldelsen foregår som ved den alm. generalforsamling.

                                          11.
Ved foreningens eventuelle ophør, beslutter generalforsamlingen hvordan foreningens aktiver skal anbringes.

Vedtægtsændringen er vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2011.
Ændring i §9 på generalforsamlingen den 24. marts 2014

Nyeste kommentarer

16.09 | 09:40

Hej Mikkel Ja p.t. har vi valgt at lukke kl 13. Men prøv at kontakte ...

14.09 | 08:36

Det er stadig kun muligt at komme og se minibyen indtil klokken 13 ikke ...

13.05 | 17:21

Hej Jytte Minibyen har åbent hver lørdag fra kl. 10.00 - 13.00, fra 1. maj ...

11.05 | 14:52

Hvornår har i åbent sommet 2022